VD har ordet

VD har ordet

2020 blev ett utmanande år på grund av Coronapandemin. Antalet investeringspropåer var dock glädjande nog, fortsatt högt och vårt arbete med att utveckla och avveckla direktägda portföljbolag fortskred enligt plan. Allt detta fortlöpte tämligen obehindrat med hjälp av digitala lösningar och förändrade arbetssätt för hela organisationen.

Inom ramen för den löpande fondverksamheten har Saminvest under året utfäst kapital till tre nya riskkapitalfonder; Alliance Ventures som är en techfond, Pale Blue Dot som är en klimatfond och Eir Ventures som är en life sciencefond. Dessa fonder investerar inom områden där vi tror att många lösningar på framtidens utmaningar inom digitalisering, klimat och hälsa kommer att skapas. Under året sjönk viljan och förmågan att investera i start-ups drastiskt som en följd av Coronapandemin. Det riskerar att begränsa bolagens tillväxt och överlevnad, vilket på längre sikt kan leda till att stora värden riskerar att gå förlorade både på regional och nationell nivå. Tillväxtbolag i tidiga skeden är viktiga för Sveriges framtida konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning. För att motverka en sådan utveckling stärkte Saminvest upp flera inkubatorers ängelinvesteringsbolag via nyemissioner samt erbjöd ett antal fonder att saminvestera med Saminvest via Annexstruktur Coinvest – ett bolag som upprättades specifikt för detta ändamål under 2020. Konceptet bygger på Saminvests uppdrag att investera indirekt, tillsammans med privat kapital. Här sker det med utvalda fonder som vi redan har ingått investeringsavtal med.

Aktivitetsnivån i direktinvesteringsverksamheten har under verksamhetsåret varit fortsatt hög. Effekterna av Coronapandemin har bidragit ytterligare, även om det finns stora skillnader mellan hur pandemin har påverkat de olika portföljbolagens verksamheter. Avvecklingen av innehaven har fortsatt och under året har elva innehav avvecklats helt och i ytterligare tre innehav har ägarandelarna minskat. Sammanlagt har dessa försäljningar och delavyttringar genererat 1,6 miljarder kronor i exitlikvider och utdelningar under 2020, varav huvuddelen kommer från avyttringen i Powercell. Kapitalet som har frigjorts möjliggör för Saminvest att fortsätta att etablera fler nya venture capital-fonder och affärsängelprogram framöver.

Coronapandemin har naturligtvis även haft stora effekter på organisationens vardag. Med hjälp av ett decentraliserat arbetssätt och ökad användning av IT har arbetet dock kunnat fortskrida tämligen obehindrat. Som bekant är det inte ovanligt att kriser leder till fler uppfinningar och ökad innovation som på sikt påverkar oss positivt. Låt oss hoppas att så är fallet även denna gång.

23 mars 2021

Peder Hasslev vd