Styrelsens Arbete

Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. I detta ingår att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och se till att bolaget har en betryggande intern kontroll. För en närmare beskrivning av styrelsens funktion och uppgifter, se Svensk kod för bolagsstyrning.

Saminvests styrelse väljs årsvis, och består av sju stämmovalda ledamöter.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inom sig inrättat två utskott – risk- och revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Utskotten bereder frågor för beslut i styrelsen.

Risk- och revisionsutskottets uppgift är att bereda frågor avseende bland annat finansiell rapportering, revision och redovisningsfrågor, intern kontroll, riskhantering och regelefterlevnad. Risk- och revisionsutskottet består av ledamöterna Anders Wiger (utskottets ordförande), Marianne Dicander Alexandersson och Alexandra Nilsson.

Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor om bland annat ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inför beslut i styrelsen. Ersättningsutskottet består av ledamöterna Marianne Dicander Alexandersson (utskottets ordförande), Hans Ek och Lennart Jacobsson