Styrelse

Marianne Dicander Alexandersson

Marianne Dicander Alexandersson

F.1959CivilingenjörInvald 2020

Styrelseordförande, ordförande i Ersättningsutskottet, ledamot i Risk- och Revisionsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag MDA Management AB (styrelseordförande och grundare), Sahlgrenska Science Park AB (styrelseordförande), Occlutech AB (styrelseordförande), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA (ledamot), Linc AB (styrelseledmot), samt Oblique AB (ledamot)
Tidigare befattningar Vd Global Health Partners AB och Sjätte AP-fonden, vice vd Apoteket AB, vd för Kronans Droghandel AB, IVA Väst (styrelseordförande), Promore AB (styrelseordförande), Camurus AB (styrelseledamot), Praktikertjänst AB (styrelseledamot), Recipharm AB (styrelseledamot), Skandias fullmäktige (ledamot) samt TLV - tand- och läkemedelsförmånsverket (ledamot i insynsrådet)
Alexandra Nilsson

Alexandra Nilsson

F.1973Jur.kand, CEFAInvald 2016

Styrelseledamot, ledamot i Investeringsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag Aviserion AB (styrelseledamot och grundare)
Tidigare befattningar Sjätte AP-fonden (chef för affärsområdet fondinvesteringar), Sjätte AP-fonden (chefsjurist), Tillväxtverket (sakkunnig fondinvesteringar) , Chalmers Ventures AB (projektledare)
Anders Wiger

Anders Wiger

F.1951CivilekonomInvald 2017

Styrelseledamot, ordförande i Risk- och revisionsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag Circhem AB (ordförande i valberedningen), Jensen Education AB (Advisory Board)
Tidigare befattningar Norcoat Nord AB (styrelseledamot), Ernst and Young AB (vice vd, COO mm), Statliga och börsnoterade bolag samt andra bolag (vald revisor), Transparency International Sverige (styrelseledamot och näringslivsansvarig), Institutet Mot Mutor (ledamot etiknämnden), Finnhammars Revisionsbyrå AB (adjungerad styrelseordförande),
Hans Ek

Hans Ek

F.1963Wallenberg InstituteInvald 2020

Styrelseledamot, ledamot i Ersättningsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag Länsförsäkringar Fondförvaltning (styrelseledamot)
Tidigare befattningar Vice vd och vd SEB Investment Management, olika befattningar inom SEB koncernen med fokus på hållbarhet, ägarstyrning samt försäljning, Fondbolagens Förening (styrelseledamot), Sveriges Finansanalytikers förening (styrelseledamot), SEB koncernens utländska fondbolag (styrelseledamot)
Lennart Jacobsson

Lennart Jacobsson

F.1955EkonomInvald 2020

Styrelseledamot, ordförande i Investeringsutskottet

Övriga väsentliga uppdrag Bobtail Nordic Pharma AB (vd), MyVox AB (styrelseordförande), Hypex Bio Explosives Technology AB (styrelseordförande), Boresight and Alignment AS (styrelseledamot), Metronor Holdings AS, Metronor Industrial AS (styrelseledamot), Seafire AB (styrelseledamot)
Tidigare befattningar Medgrundare till Euroventures Management och Swedestart Management AB, ansvarig för teknologiverksamheten inom CapMan, Anebyhusgruppen AB (styrelseledamot), KG List AB (styrelseledamot), Spaljisten AB (styrelseledamot)
Siduri Poli

Siduri Poli

F.1988Berghs School of CommunicationInvald 2022

Styrelseledamot

Övriga väsentliga uppdrag Changers Hub (grundare, styrelseledamot), Mother Ventures (grundare, investerare), Nordic Angels (CGO & IR Nordics) Ernst & Young (juryledamot Entrepreneur of The Year Stockholm), Brilliant Minds (juryledamot Brilliant Innovators), Forum Jämställdhet (juryledamot Svenska Jämställdhetspriset).
Tidigare befattningar AMV BBDO London (Innovation & New Ventures), Gather Innovation (styrelseledamot), Raoul Wallenberg Academy (styrelseledamot), Co Atelier (grundare), IKI IKE (grundare), författare "Hur du lyckas i en vit värld".

Verkställande direktör

Magnus Skåninger

Magnus Skåninger

F. 1971
Vd sedan 2023

Pol. mag. Political Science and Business Administration, Lunds Universitet

Tidigare befattningar
Chef fondinvesteringar Saminvest, dessförinnan bland annat departementsråd och enhetschef på Finansdepartementet, managementkonsult på PwC och EY samt drivit egen konsultverksamhet.

Nominering av styrelse

Kodens regler om nominering av styrelseledamöter är ersatta av en strukturerad styrelsenomineringsprocess inom Regeringskansliet vilken koordineras av Näringsdepartementet. Kompetensbehovet analyseras utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar respektive styrelsens sammansättning och genomförda styrelseutvärderingar. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. Styrelseledamöter väljs av årsstämman och mandattiden är ett år. Av statens ägarpolicy följer att urvalet av ledamöter vid styrelsesammansättning görs utifrån en bred rekryteringsbas i syfte att ta vara på kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter.

För mer information om styrelsenomineringsprocessen, inklusive de mångfalds- och jämställdhetsprinciper som tillämpas i fråga om styrelsesammansättning i bolag med statligt ägande, se Statens ägarpolicy.

Utvärdering av styrelse och vd

Styrelsen gör en gång om året en utvärdering av sitt arbete och formerna för styrelsearbetets genomförande och gör samtidigt en utvärdering av vd:s arbete. Resultatet av utvärderingen av såväl styrelse som vd diskuteras i styrelsen, varefter Regeringskansliet informeras om utvärderingens resultat.