Revisorer

Revisorns uppdrag är att oberoende granska styrelsens och VD:s förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring. Bolagsstämman beslutar om val av revisor utifrån det förslag till revisor som styrelsen lämnat. Vid upphandling av revisor hanteras upphandlingsprocessen av bolaget under ledning av risk- och revisionsutskottet. Bolagets revisor deltar i minst ett styrelsesammanträde per år och i minst två möten i risk- och revisionsutskottet per år. Revisorn delger sina iakttagelser från årets granskning först till risk- och revisionsutskottet och därefter till styrelsen.

Saminvest revisor är sedan årsstämma 2018 det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med den auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Magnus Svensson Henryson

Magnus Svensson Henryson

Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC)