Ramar för hållbarhetsarbetet

Saminvest undertecknade 2018 FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI, UN Principles for Responsible Investments), vilket bland annat innebär ett åtagande att integrera miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning i såväl utvärderings- och investeringsprocessen som i själva förvaltningen av alla innehav. Saminvest ställer sig även bakom Invest Europes vägledande principer som syftar till att utveckla riskkapitalmarknaden. Saminvest agerar i enlighet med internationella principer och riktlinjer såsom FN:s Global Compact, avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vägledande är även Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Inom Saminvest är det styrelsen som är ytterst ansvarig för ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling. Styrelsen beslutar om hållbarhetsmål, som ska integreras i verksamhetsmålen samt följer upp och utvärderar Saminvests hållbarhetsarbete. Det operativa ansvaret för hållbarhetsarbetet ligger ytterst hos vd. Respektive chef inom de olika verksamhetsområdena (fondinvesteringar, affärsängelprogram och direktinvesteringar) ansvarar för att tillse att hållbarhetsarbetet integreras och drivs framåt inom respektive verksamhetsområde.

Ansvaret för att säkerställa ansvarsfullt företagande och bidrag till hållbar utveckling i fondernas egna investeringar ligger på respektive fondteam, vilket regleras i fondavtalen. Principerna i Saminvests uppförandekod ligger till grund för ramverket kring hållbarhetsarbetet.

Saminvest strävar efter att utöva en positiv påverkan för en hållbar utveckling genom investeringsverksamheten, där vi har störst möjlighet att bidra , men vill också vara ett föredöme som hållbart företag och som arbetsgivare. Hållbarhetsarbetet omfattar därför både ett internt och ett externt perspektiv och tar sin utgångspunkt i genomförd intressentdialog och väsentlighetsanalys, som beskrivs i den senaste årsredovisningen.