Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägaren, direkt eller indirekt, styr bolaget.

Saminvests högsta beslutande organ är bolagsstämman, genom vilken ägaren, svenska staten, utövar sitt inflytande i bolaget. Stämman utser styrelsen och styrelseordföranden. Stämman utser även revisorn som granskar bland annat bolagets förvaltning.

Styrelsen förvaltar, för ägarens räkning, företagets angelägenheter. Styrelsen utser den verkställande direktören som ansvarar för företagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar. Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören tydliggörs i instruktioner och arbetsordningar som årligen fastställs av styrelsen.

För att effektivisera och fördjupa sitt arbete i vissa frågor har styrelsen inrättat tre utskott: risk- och revisionsutskottet, investeringsutskottet och ersättningsutskottet.

Principer för bolagsstyrning

Saminvests bolagsstyrningsmodell utgår från Saminvests verksamhetsföremål beslutat av riksdagen, de principer som svenska staten har slagit fast för bolag med statligt ägande samt de lagar som styr bolagsformen och verksamheten. Det ger ett ramverk för hur verksamheten ska styras och innebär bland annat att Saminvest tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, anpassad till de principer som gäller för bolag med statligt ägande. Därutöver tillämpar Saminvest statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande. Principerna gäller bolagsstyrning, extern rapportering samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Mer information om Saminvests bolagsstyrning hittar du under bolagsledning och intern styrning.

Saminvests senaste bolagsstyrningsrapport hittar du i bolagsstyrningsarkivet och i årsredovisningen.

Saminvests bolagsstyrningsmodell utgår från:

Regler som styr bolagsformen och verksamheten

 • Aktiebolagslagen
 • Årsredovisningslagen
 • Regler om behandling av personuppgifter mm

Det ger ett ramverk för hur verksamheten ska styras:

Samma styrningsmodell som noterade bolag men anpassad till de principer som staten har slagit fast för statligt ägda bolag

Ett verksamhetsföremål att investera i innovativa företag via privatförvaltade fonder

Ett ansvar för ordnad långsiktig avveckling av dotterbolagens befintliga innehav

Vilket leder till en styrningsmodell med ett antal beståndsdelar

 • Beslutsorgan och organisationsstruktur
 • Affärsstyrning, hållbarhet och kommunikation
 • Ersättningar och personal
 • Styrdokument och bolagsformalia
 • Extern rapportering
 • Riskhantering
 • Intern kontroll
 • IT och informationssäkerhet