Kallelse till årsstämma i Saminvest AB

Härmed kallas till årsstämma i Saminvest AB, org.nr 559066-7605.

Tid: Fredagen den 26 april 2019, kl. 09.00

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för allmänhet görs till Saminvest AB, adress Sveavägen 17, 111 57 Stockholm, eller per e-post till info@saminvest.se (v.g. ange ”Årsstämma 2019” i ämnesraden) och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Stämmans ordförande utser protokollförare

 5. Val av en eller två justerare

 6. Godkännande av dagordningen

 7. Beslut om närvarorätt för utomstående

 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

 9. Framläggande av

  1. års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och
  2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.
 10. Redogörelse för det gångna årets arbete

  1. anförande av styrelsens ordförande,
  2. anförande av verkställande direktören, och
  3. anförande av bolagets revisor
 11. Beslut om

  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

  1. muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Saminvest AB med dotterföretag,
  2. styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Saminvest AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
  3. framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

 15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

 16. Beslut om antalet styrelseledamöter

 17. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

 18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

 19. Beslut om antalet revisorer

 20. Beslut om arvode till revisor

 21. Val av revisor

 22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

 23. Övrigt

 24. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens föreslår att styrelsens ordförande Niklas Johansson väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 4 828 750 694 kronor, överförs till ny räkning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna är endast av redaktionell karaktär och innebär bland annat att ordet ”firma” i 1 § i bolagsordningen föreslås ändras till ordet ”företagsnamn” samt att ordet ”utgöra” i § 4 i bolagsordningen föreslås ändras till ordet ”vara”. Se bilaga 2 för styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter.

17. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 415 000 kronor till styrelsens ordförande och med 207 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom utskott enligt följande:

Risk- och revisionsutskottet:

 • ordförande: 40 000 kronor
 • ledamot: 30 000 kronor

Investeringsutskottet:

 • ordförande: 40 000 kronor
 • ledamot: 30 000 kronor

Ersättningsutskottet:

 • ordförande: 20 000 kronor
 • ledamot: 15 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.

18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Niklas Johansson, Patric Eriksson, Alexandra Nilsson, Ulrika Nordström och Anders Wiger samt nyval av Mengmeng Du, med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Niklas Johansson ska väljas till styrelsens ordförande (omval).

19. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

20. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

21. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Saminvest AB.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Sveavägen 17, från och med den 5 april 2019. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.saminvest.se.

Stockholm den 22 mars 2019

Saminvest AB

STYRELSEN

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

.pdf
Bilaga 1
86 KB

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

.pdf
Bilaga 2
58 KB

Information om föreslagna ledamöter

Mengmeng Du

Mengmeng Du

Födelseår: 1980
Utbildning: Civilingenjör Datateknik, KTH, 2005, civilekonom, HHS, 2006
Arbetslivserfarenhet: Qliro Group (ledamot), Filippa K (ledamot), Skånska Byggvaror (ledamot), Nationella Innovationsrådet (ledamot), diverse chefsbefattningar Spotify, Acast och Stardoll
Uppdrag i bolaget: Föreslås som styrelseledamot
Andra väsentliga uppdrag: Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (ledamot), Finnair (ledamot), NetOnNet AB (ledamot), Iridis AB (grundare/VD).

För styrelseledamöter som föreslås för omval finns motsvarande information här.

Information om risk- och revisionsutskottets rekommendation avseende förslaget till val av revisor

Saminvest AB (”Saminvest”):s risk- och revisionsutskott har rekommenderat styrelsen att för årsstämman 2019 föreslå det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC) till revisor (omval). Både Saminvests risk- och revisionsutskott och Saminvests styrelse har sedan årsstämman 2018 haft löpande kontakt med revisorn. Saminvests risk- och revisionsutskott har utvärderat revisorns arbete under dessa månader och revisorn bedöms ha god kunskap om verksamheten och dess risker samt god kunskap om relevanta områden. Revisorn är aktiv och agerar med integritet. Samarbetet mellan revisorn, styrelsen och bolaget samt ägaren bedöms fungera bra med en öppen dialog. Risk- och revisionsutskottet har inte fått några synpunkter från ägaren på revisorns arbete. Föreslagen revisor bedöms kunna genomföra revision med tillfredställande kvalitet för perioden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2020.

Redovisning av utvärderingen av ersättningsriktlinjerna beslutade av 2018 årsstämma

I enlighet med regeringens ersättningsriktlinjer och svensk kod för bolagsstyrning har styrelsen utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman 2018. Rapporteringen av denna utvärdering till styrelsen omfattar även en bedömning av i vilken omfattning den faktiska ersättningen till ledande befattningshavare överensstämt med riktlinjerna.

Saminvest har inga rörliga ersättningar till ledande befattningshavare och följer även i övrigt de riktlinjer som årsstämman beslutade. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare bedöms rimlig och väl avvägd. Ersättningen är inte löneledande i förhållande till jämförbara företag. Styrelsen har tagit del av en sammanställning av villkoren för varje befattningshavare för att säkerställa riktlinjernas efterlevnad.

Efterlevnaden av de beslutade riktlinjerna beskrivs närmare i årsredovisningen not 8.

Stockholm den 4 april 2019

Revisorns yttrande över om årsstämmans ersättningsriktlinjer har följts

Nyhetsarkiv