Fokus på första fondinvesteringen

”Arbetet under tredje kvartalet har framför allt inriktats mot att fördjupa diskussioner med de venture capital-team som idag har etableringsplaner och vars fondupplägg och investeringsinriktning bedöms ha de kvaliteter och den långsiktighet som krävs för att utveckla det svenska ekosystemet för riskkapital. Vår ambition är att innan 2017 års utgång genomföra minst en fondinvestering”, säger Peder Hasslev, VD i Saminvest.

Under kvartalet har Saminvest även ingått samarbeten med dels svenska RISE och dels EIF (Europeiska Investeringsfonden). Samarbetena väntas stärka Saminvests kompetens och produktutveckling kring nya fondupplägg.

I dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation har tilläggsinvesteringar skett i 13 portföljbolag under årets första nio månader, motsvarande ett värde av 131 miljoner kronor. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick verkligt värde på investerat riskkapital i Fouriertransform till 1.221 miljoner kronor och i Inlandsinnovation till 694 miljoner kronor. Kortfristiga placeringar och likvida medel uppgick till 3.219 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt för årets första nio månader uppgick till -82 miljoner kronor för Saminvest-koncernen.

För mer information vänligen kontakta:

Peder Hasslev, verkställande direktör, peder.hasslev@saminvest.se Tel. 08-407 74 00

Stefan Nilsson, ekonomi- och finanschef, stefan.nilsson@saminvest.se Tel. 08-407 74 00

www.saminvest.se

Om Saminvest

Saminvest är ett riskkapitalbolag, bildat av staten 2016. Saminvest investerar i nya venture capital-fonder (”VC”) med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet att kunna utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. Detta för att för att flera innovativa och snabbväxande företag ska få tillgång till såväl kapital som ägarkompetens. Saminvest förvaltar även 60-talet befintliga aktieinnehav i dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation för att på sikt avyttra dem på ett ansvarsfullt sätt. Det är kapitalet från Fouriertransform och Inlandsinnovation som framöver ska finansiera Saminvests fondinvesteringar. Totalt förvaltar Saminvest tillgångar på fem miljarder kronor.

Nyhetsarkiv