Kallelse till extra bolagsstämma i Saminvest AB 2017

Härmed kallas till extra bolagstämma i Saminvest AB, 559066-7605.

Tid: Fredagen den 13 oktober 2017, kl. 15.00

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Allmänheten
Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan
Anmälan om närvaro för allmänhet skickas till Saminvest AB, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm, eller per e-post till info@saminvest.se (v.g. ange ”Bolagsstämma” i ämnesraden) och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Stämmans ordförande utser protokollförare
 5. Val av en eller två justerare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut om närvarorätt för utomstående
 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 9. Val av styrelseledamot
 10. Övrigt
 11. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

 1. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Niklas Johansson utses till ordförande vid stämman.

 1. Val av styrelseledamot

Aktieägaren föreslår nyval av Kristina Ekengren. Kristina Ekengren ersätter Katarina Green som har utträtt ur styrelsen.

Stockholm den 18 september 2017

Saminvest AB

STYRELSEN

Nyhetsarkiv