Vår investeringsprocess

Vi bemöter alla investeringsförslag på ett likvärdigt sätt och utvärderar dem enligt samma analysmodell. I de fall diskussionerna inte resulterar i en investering ger vi en tydlig återkoppling till teamen.

Vi vill ge fondteamen full insyn i vad som krävs. Därför är tydlighet genom hela investeringsprocessen viktig. Bakom varje investering ligger ett aktivt arbete från Saminvest. Våra insatser kan vara skillnaden mellan att en fond bildas eller inte bildas. Vårt mål är att hjälpa teamet och ge fonden goda förutsättningar att resa tillräckligt med kapital.

Diskussionerna resulterar inte alltid i en investering. Ibland behövs inte Saminvests ankarinvestering utan fonden kan resa tillräckligt med kapital på egen hand. Ibland uppfyller inte fondförslaget våra krav. Då ger vi en återkoppling så att fonden har möjlighet att komplettera eller förändra sitt upplägg och återkomma till oss med ett nytt fondförslag vid en senare tidpunkt. Vid frågor om processen vänligen maila fundadmin@saminvest.se.

Från propå till investering

1.
Investeringsförslag inkommer: Ett förslag om att investera i en fond lämnas via Saminvests hemsida.
2.
Introduktionsmöte: Efter att Saminvest har mottagit investeringsförslaget genomförs ett introduktionsmöte för att diskutera förslaget. Därefter görs en första bedömning av om fonden verkar uppfylla Saminvests kriterier och om det kan vara intressant att investera i fonden.
3.
Fördjupningsmöte: Om investeringsförslaget uppfyller Saminvests kriterier och bedöms vara intressant blir fondteamet inbjudna att presentera fondupplägget för Saminvest.
4.
Due diligence: Saminvest träffar fondteamet för att genomföra en djupare genomlysning av fonden. Inför mötet ombeds teamet att fylla i ett frågeformulär (DDQ - Due Diligence Questionaire).
5.
Investeringsbeslut: Saminvest fattar beslut om Saminvest ska investera i fonden eller inte. Inför beslutet upprättas ett så kallat term-sheet (dokument med huvudsakliga villkor). Bakgrundskontroller görs avseende teamets mest seniora medlemmar.
6.
Avtal: Inför ett investeringsåtagande tecknas ett investeringsavtal och eventuellt sidoavtal. I avtalen ryms de villkor som förvaltarteamet och Saminvest kommer överens om.
7.
Förvaltning och uppföljning: När fonden har startat sin verksamhet inleds förvaltningsfasen. Under fondens levnadstid följer Saminvest upp fondens utveckling och deltar i fondens rådgivningskommitté. Saminvest lägger stor vikt vid uppföljningen av hållbarhetsfrågor.