Hållbart värdeskapande

Ett långsiktigt och hållbart värdeskapande förutsätter att ett bolag beaktar och hanterar för verksamheten väsentliga aspekter och intar ett strategiskt förhållningssätt till dessa.

Bland annat innebär det att bolaget ska driva sin verksamhet på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling, dvs. en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det ska uppnås genom att balansera och förena en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Det innebär att agera ansvarsfullt och minimera risken för negativ påverkan men också att tillvarata möjligheter till hållbart värdeskapande genom innovativa affärsmodeller.

Strategiska mål för hållbart värdeskapande

De strategiska målen för hållbart värdeskapande ska fokusera på värdeskapande samt vara relevanta för bolagets affärsverksamhet och väsentliga hållbarhetsaspekter. Saminvest har fyra strategiska mål:

1. Komplettera marknaden

Saminvest ska verka marknadskompletterande ur ett kapitalbehovsperspektiv, dvs. investera i fonder som investerar i bolag som är verksamma i branscher och faser där privat kapital vid tillfället för investeringen inte finns i tillräcklig omfattning. Detta är en del i vår due diligence-process och rapporteras i vår årsredovisning.

2. Utveckla ekosystemet för riskkapital

Saminvest ska bidra till att utveckla marknaden för riskkapital, och dess ekosystem, i hela landet. Det sker bland annat genom att vi investerar i nya team, ökar engagerat privat kapital genom saminvesteringar samt verkar för en jämn fördelning av kvinnor och män i fondernas investeringsorganisationer. Vi följer även upp hur stor andel av våra fonder som kvantifierar sina investeringars påverkan på FN:s globala mål för hållbar utveckling.

3. Förnya det svenska näringslivet

Det kapital som Saminvest investerar i fonder ska via fonderna syfta till att utveckla och förnya det svenska näringslivet. Det sker genom att Saminvest investerar i fonder som i sin tur investerar i nya innovativa bolag med tillväxtpotential tillsammans med privat kapital.

4. Bibehåll kapitalbasen över tid

Över tid ska Saminvest vara ett självfinansierat system, en så kallad evergreen, där avkastning och kapital kan återinvesteras i nya fonder och affärsängelprogram. För att säkerställa verksamheten på lång sikt är det viktigt att Saminvest bibehåller kapitalbasen genom positiv avkastning i investeringarna. Saminvests strategiska mål för hållbart värdeskapande följs upp varje år och redovisas i årsredovisningen. Målen är även kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Saminvests måluppföljning mappade mot de globala hållbarhetsmålen

Saminvests måluppföljning mappade mot de globala hållbarhetsmålen