Hållbarhet i investeringsprocessen

Hållbarhet är en integrerad del av Saminvests investeringsprocess genom att vi granskar, följer upp och för en dialog med fondteamen såväl vid introduktionsmöten och due diligence som under fondens löptid.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Introduktionsmöten

Vid de inledande mötena med fondteamet ska teamet beskriva hur de arbetar med hållbarhet i sin verksamhet och i sina portföljbolag, om det finns en hållbarhetspolicy och vad denna omfattar samt hur jämställdheten ser ut i fondteamet.

Due diligence

Under due diligence‑processen ska fondteamet beskriva vilka krav på hållbarhet de ställer i investeringsprocessen och hur risker och möjligheter utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv. Fondteamet ska även beskriva hur fondens investeringsstrategi bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling samt om och hur de kvantifierar och målsätter sina investeringars påverkan på FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Saminvests granskning av fondteamets hållbarhetsarbete utgör alltid en del av beslutsunderlaget inför en fondinvestering.

Uppföljning

Efter att Saminvest har genomfört en fondinvestering, verkar vi genom att delta i fondernas rådgivningskommittéer för att de ska fullfölja sina strategier, där hållbarhetsperspektivet är integrerat. Detta arbete innefattar uppföljning av fondens årliga hållbarhetsrapport och utfall av hållbarhetsmål, uppföljning av revideringar av fondens hållbarhetspolicy och fördelningen mellan kvinnor och män i investeringsteamet samt genom att Saminvests internrevisorer granskar fonden med viss periodicitet.