Vi söker Sveriges nya fondteam

Vi söker de förvaltarteam som är duktiga bolagsutvecklare, kan leverera marknadsmässig avkastning, och bidra till att riskkapitalmarknaden utvecklas.

Sverige behöver fler kompetenta kapitalstarka ägare som har viljan och förmågan att utveckla unga bolag. Saminvest investerar i bolag med hög innovationsförmåga och tillväxtpotential, som är verksamma i branscher och faser där det vid investeringstillfället inte finns tillräckligt med kapital. Vi är en långsiktig investerare i de fonder vi går in i.

Våra investeringar sker på affärsmässiga grunder och alltid tillsammans med privat kapital. Genom att identifiera fondteam som har förståelse för innovationer, breda nätverk, ägarerfarenhet och förmåga att leverera avkastning kan vi bidra till att attrahera privata investerare till fonderna.

I vår urvalsprocess analyserar vi fyra viktiga områden, vilka sinsemellan måste ha en god balans; fondens förvaltarteam, parametrar, marknadsmöjligheter och strategi.

illustration urvalsprocess

Förvaltarteam

Förvaltarteamet är A och O och utgör navet i fondens verksamhet. Medlemmarna ska ha relevant erfarenhet från liknande investeringar och företagande. Saminvst fäster stor vikt vid dokumenterade investeringsmeriter hos hela- eller delar av teamet. Teamet måste ha goda förutsättningar att hålla ihop, helst över flera fondgenerationer. Vidare är teamets kontaktnät centralt för att kunna hantera de många frågeställningar och utmaningar som hör ihop med placeringar i innovativa och snabbväxande företag. Medlemmarna måste också ha goda förutsättningar för att klara av de krav och den arbetsbelastning som det innebär att förvalta en fond.

Saminvest fäster stor vikt vid graden av jämställdhet i respektive team. Ett av Saminvests strategiska mål är att andelen kvinnor i fondteamen ska uppgå till 40-60 % vid utgången av 2026. Team definieras som delägare, investeringsansvariga och seniora investeringsanalytiker. Fondteam som har för få eller helt saknar kvinnor i teamet rekommenderas att ta fram en tydlig plan för hur andelen kvinnor ska öka i takt med att teamet formeras och fonden växer.

Strategi

Strategin ska vara genomförbar. Fondens investeringsinriktning ska avse innovativa och växande företag. Strategin ska omfatta placeringsinriktning, i vilka utvecklingsfaser fonden avser att investera samt fondens geografiska investeringsfokus. Kapitalallokeringsplanen, det vill säga hur man avser att fördela investeringsbeloppen storleksmässigt och över tid, ska stå i samklang med teamets strategi för värdeskapande. Affärsflödet måste vara relevant, tillräckligt stort och av tillräckligt hög kvalitet för att bygga upp en diversifierad portfölj. Värdeskapandet är det teamet avser att tillföra ett bolag som ägare, det vill säga allt från tekniskt kunnande till försäljning och marknadsföring eller rekryteringskompetens.

Saminvest fäster stor vikt vid på vilket sätt teamet avser att tillföra bolagen hållbarhetskompetens. Som aktiva ägare förväntas förvaltarteamet föra en dialog med sina respektive portföljbolag kring hantering av risker och möjligheter inom hållbarhetsområdet med väsentlig effekt på företagets förutsättningar att lyckas.

Marknadsmöjlighet

Marknadsmöjligheterna ska vara realistiska och harmoniera med fondens storlek och strategi. Fondens fokus får således varken vara för brett eller för smalt.

Saminvest gör en noggrann analys så att en investering är marknadskompletterande ur ett kapitalbehov, dvs att det finns ett reellt finansieringsbehov hos företagen som fonden avser att investera i.

Fondens parametrar

För att Saminvest ska investera i en fond måste fondens storlek, budget, avgifter och löptid var väl genomlysta och avvägda. Framför allt måste de vara marknadsmässiga om fonden ska kunna attrahera privat kapital. Därutöver måste fonden ha sin juridiska hemvist i Sverige.

Saminvest har endast möjlighet att stå för en mindre del av fondens totala storlek. Därför krävs en genomarbetad kapitalanskaffningsplan så att sannolikheten för att fonden får tillräcklig finansiering kan bedömas. Orealistiska kapitalresningsplaner är en av de vanligaste orsakerna till att Saminvest väljer att avstå från att investera i en fond.