Linnéa Capital

Stöd åt lovande tillväxtbolag med internationell potential

Saminvest har sedan starten av Linnéa Capital - Uppsala Innovation Centres (UIC) affärsängelprogram - varit ankarinvesterare och ett stöd i arbetet med att skapa möjligheter för affärsänglar och innovativa företag som antas till UIC.

UIC är nära knutet till akademin på Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, och har ett av landets största affärsängelprogram. Företagen får värdefullt stöd från UIC och tillgång till riskkapital från Saminvest och affärsänglar.

– Saminvest och affärsänglar inom Linnéa Capital investerar indirekt och stöttar antagna bolag genom att erbjuda en första investering på 600 tusen kronor. Utvalda affärsänglar har sedan möjlighet att göra följdinvesteringar tillsammans med Saminvest, säger Niclas Stjernberg vd för UIC.

– Urvalsprocessen för att komma med i programmet är hård. De viktigaste kriterierna är att affärsidén ska vara innovativ, skalbar och ha en internationell potential, samtidigt som den på ett tydligt sätt bidrar till hållbarhet, fortsätter han.

Stärker ekosystemet genom ett välutvecklat samarbete

Linnéa Capital ska skapa god avkastning för investerarna, förbättra finansieringsmöjligheterna för startups och bygga ett starkt ekosystem för innovativa bolag och investerare i Uppsala-regionen. Samarbetet med Saminvest är en viktig del i sammanhanget.

– Hela syftet är att skapa god avkastning, förstärka det finansiella systemet och förankra UIC som världsledande inkubator. Samtidigt vill vi också ge investerare tillgång till affärsflöde och riskspridning genom en bred portfölj av konkurrenskraftiga bolag, säger Muktar Ahmed, Investment Manager på Linnéa Capital.

En del affärsänglar i Linnéa Capitals nätverk erbjuds även en möjlighet att bli en så kallad SIA-ängel och saminvestera med Saminvest. Det innebär att affärsängeln söker investeringsmandat från Saminvest om att sam- och följdinvestera i utvalda portföljbolag hos Linnéa Capital.

– Vi genomför löpande analyser och uppföljningar gällande portföljbolagen och SIA-änglarna. I arbetet ingår också att ta fram en årlig hållbarhetsrapport. Här vill jag slå ett slag för att tio av 18 grundare i Linnéa Capital I:s portföljbolag är kvinnor, säger Muktar.

Två lyckade ängelinvesteringsbolag

Under 2019 startade Linnéa Capital affärsängelprogrammet och det första ängelinvesteringsbolaget – Linnéa Capital I. Tillsammans med affärsänglar investerade Saminvest ungefär 10 miljoner kronor i Linnéa Capital I, som numera är fullinvesterad. Totalt har Linnéa Capital I investerat i 18 bolag.

– I arbetet noterade vi hur viktigt det var att bygga upp nätverk och sammanhang för affärsänglar, så att de kan göra fler följdinvesteringar i våra bolag. Långsiktigt gör det att vi kan medskapa fler bolag som kan göra nytta för Sverige med sina innovationer, säger Niclas.

Under 2023 startades uppföljaren, ängelinvesteringsbolaget Linnéa Capital II, som med värdefulla erfarenheter från föregångaren, reste 16,2 miljoner kronor innan det stängdes i maj. Det var ett styrketecken då det makroekonomiska klimatet var tufft och där investerare generellt sett var mer avvaktande till nya investeringar. Planen är att bolaget ska investera i upp till 25 bolag under en period om två och ett halvt år, och avyttra innehaven inom tio år från 2023.

Linnéa Capital - Team

Fakta

Ängelinvesteringsbolag

Linnea Capital I Linnea Capital II

Investeringsinriktning

Innovativa tillväxtbolag i försådd- och tidig såddfas inom UIC inkubator

Saminvests utfästelse

Linnea Capital I 5 mnkr Linnea Capital II 8 mnkr Samt upp till 89 mnkr for sam- och följdinvesteringar med utvalda affärsänglar