GU Ventures

Deeptech-bolag får stöd av affärsänglar

Ängelinvesteringsbolaget Vasa Angels I är nära knutet till Göteborgs universitets inkubatorverksamhet inom GU Ventures, som skapar möjligheter för såväl affärsänglar som nya forskningsnära innovationsbolag i Västsverige.

På bara drygt ett år har Vasa Angels I hunnit investera i ett tjugotal bolag som GU Ventures har valt att satsa på och som är sprungna ur forskning från Göteborgs universitet. – Här finns en hög innovationstakt inom en rad områden kopplat till de olika fakulteterna inom universitetet. Bolagen som vi investerar i spänner över tidig idéfas till bolag som redan har börjat kommersialisera och är på väg att skala upp. Det ger en bra riskspridning, säger Klementina Österberg, vd GU Ventures och styrelseordförande i Vasa Angels I. Vasa Angels I hanteras av GU Ventures och drar nytta av inkubatorns inflöde och processer.
– Vi utvärderar affärspotentialen och tittar på parametrar som unikitet, skyddsbarhet och skalbarhet, liksom möjlighet för exit. Hållbarhetsfrågor integreras i utvärderingen, både utifrån ett risk- och möjlighetsperspektiv. Inom GU Ventures inkubator bedriver vi ett aktivt hållbarhetsarbete med bolagen, exempelvis genom att utbilda entreprenörerna och genom att utveckla nya hållbarhetsinriktningar i affärsmodellerna, fortsätter Klementina.

Hög investeringstakt och uppskattad modell

Vasa Angels I sjösattes så sent som hösten 2021. Ett tjugotal affärsänglar gick tillsammans med Saminvest in med totalt 33 miljoner kronor. – Nästan alla ingångsinvesteringar är nu gjorda. Vi räknade med att investera under två och ett halvt år, men det har gått betydligt snabbare, säger Sofia Hjelmberg, Investor Relationsansvarig på GU Ventures. Att attrahera affärsänglar till Vasa Angels I var inte svårt. Man har också fått en bra spridning bland affärsänglarna, som bidrar med olika kompetenser och nätverk. Strukturen med affärsängelprogrammet ger även utvalda affärsänglar möjlighet att direktinvestera i bolagen i Vasa Angel I:s portfölj, investeringar som då kan matchas av Saminvest. Klementina och Sofia är nöjda med den flygande starten och att Vasa Angels I etablerades i rätt tid. Det har blivit svårare att resa kapital och betydelsen av ett starkare ekosystem för riskvilligt kapital har ökat. Däremot har nedgången i ekonomin som präglade 2022 ännu inte påverkat portföljbolagen nämnvärt. – Vi var mitt i pandemin när vi började diskutera strukturen och affärsängelprogrammet lanserades därefter under hösten 2021. Programmet är oerhört betydelsefullt för bolagen, men har också bidragit till att locka nya affärsänglar att investera i denna sektor, säger Sofia.

Blicken mot exit

En springande punkt för GU Ventures är att visa affärsänglarna att det går att få ut bra avkastning och värde av investeringarna även i tidig fas. Det kan vara en utmaning, men teamet på GU Ventures har gjort det många gånger förr och kan processen. Under de kommande åren är strategin att Vasa Angels I ska avyttra innehaven successivt, till exempel till andra investerare. – Det är viktigt att visa att man inte behöver stanna som delägare i 20 år även om en investering sker i tidig fas. Vi tittar redan nu på möjligheter till avyttringar som också gynnar bolagens fortsatta utveckling genom att de får in nya kapitalstarka ägare, avslutar Klementina.

Team: Sofia Hjelmberg, Klementina Österberg

GU Ventures - Team

Fakta

Ängelinvesteringsbolag

Vasa Angels I

Investeringsinriktning

Innovativa tillväxtbolag i försådd- och tidig såddfas inom GU Ventures inkubator

Saminvests utfästelse

17 mnkr i Vasa Angels I och upp till 18 mnkr för sam-/följdinvesteringar med utvalda affärsänglar