Bolagsledning och intern styrning

En styrningsmodell med ett antal beståndsdelar

Saminvests styrningsmodell består av följande beståndsdelar:

  • beslutsorgan och organisationsstruktur
  • affärsstyrning, hållbarhet och kommunikation
  • ersättningar och personal
  • styrdokument och bolagsformalia
  • extern rapportering
  • riskhantering
  • intern kontroll
  • IT och säkerhet

En viktig komponent i Saminvests styrningsmodell är de övergripande styrdokument genom vilka styrelsen styr verksamheten och där ansvar och befogenheter tydliggörs, såsom vd-instruktion och delegationsordning, verksamhetsplan och budget, principer och beslutsprocess för fondinvesteringar och direktinvesteringar samt finanspolicy för likviditetsförvaltningen.

Vd och organisation

Vd för Saminvest AB ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med aktiebolagslagen.

Vd utses av styrelsen och är sedan oktober 2023 Magnus Skåninger. Vd:s uppgift är att leda den operativa verksamheten enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd ingår inte i styrelsen.

Vd har inrättat interna organ och funktioner för styrningen av Saminvest och fattar beslut självständigt eller inom dessa fora. I koncernen fattar vd beslut i fem beslutforum: i ledningsgruppen, i styrelsen för Annexstruktur Coinvest AB avseende vilka fonder som ska få investera i start-up bolag för att de ska kunna ta sig igenom extraordinära ekonomiska förhållanden, i styrelsen för Annexstruktur AB inom ramen för affärsängelprogrammen samt i styrelserna för Inlandsinnovation AB och Fouriertransform AB vad gäller direktinvesteringsverksamheten.

Saminvests organisationsstruktur består av två affärsområden, fondinvesteringar och direktinvesteringar, och ett antal koncerngemensamma stabsfunktioner.

För mer information om Saminvests organisation och team läs här.

Internrevision

Saminvests styrelse har utsett Advisense AB till internrevisor, med Rasmus Forssblad som huvudansvarig internrevisor. Internrevisorn utvärderar, föreslår och följer upp förbättringar avseende effektiviteten i Saminvests riskhantering, interna kontroller samt styrprocesser inom hela koncernen. Detta gäller även efterlevnaden av Saminvests styrdokument.

Funktionen är direkt underställd styrelsen och risk- och revisionsutskottet och utför sitt arbete enligt en fastställd internrevisionsplan.

Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering

I bolagsstyrningsrapporten i senaste årsredovisningen beskrivs de viktigaste inslagen i Saminvests system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen.

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare fastställs utifrån Saminvests ersättningsriktlinjer, vilka följer riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

Till ledande befattningshavare inom Saminvest utgår fast lön. Bonus och incitamentsprogram eller andra prestationsstyrda ersättningar förekommer inte för ledande befattningshavare inom Saminvest.

Saminvest tillämpar regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer ingår i statens ägarpolicy.

Ersättningsriktlinjer som fastställdes av årsstämman 2024

Styrelsens ersättningsrapport avseende ersättningar till ledande befattningshavare 2023

Revisorns yttrande om efterlevnaden av 2023 års stämmas ersättningsriktlinjer