Aktieägare och stämma

Aktieägarens inflytande utövas på bolagsstämman som är Saminvests högsta beslutande organ. Bolagsstämman fastställer långsiktiga uppdragsmål och ekonomiska mål för bolaget, väljer styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer, beslutar om årsredovisning, ansvarsfrihet för styrelse och VD, arvoden till styrelseledamöter samt riktlinjer för ersättningar, med mera till ledande befattningshavare.

Årsstämma hålls varje år under våren. Stämman är öppen för allmänheten. Kallelse till stämman skickas med post till aktieägaren och annonseras på sätt som framgår av bolagsordningen. Protokollet från stämman läggs ut på www.saminvest.se/bolagsstyrningsarkiv. Vid behov hålls extra stämma.

Nästa årsstämma

Nästa årsstämma kommer att hållas den 26 april 2024 kl. 09.00-10.00 i Sergelkonferensens lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.

Senaste årsstämma

Saminvests årsstämma 2023 hölls den 28 april 2023.

Ägaranvisning och bolagsordning

.pdf
.pdf