Aktieägare och stämma

Aktieägarens inflytande utövas på bolagsstämman som är Saminvests högsta beslutande organ. Bolagsstämman fastställer långsiktiga uppdragsmål och ekonomiska mål för bolaget, väljer styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer, beslutar om årsredovisning, ansvarsfrihet för styrelse och VD, arvoden till styrelseledamöter samt riktlinjer för ersättningar, med mera till ledande befattningshavare.

Årsstämma hålls varje år under våren. Stämman är öppen för allmänheten. Kallelse till stämman skickas med post till aktieägaren och annonseras på sätt som framgår av bolagsordningen. Protokollet från stämman läggs ut på www.saminvest.se/bolagsstyrningsarkiv. Vid behov hålls extra stämma.

Nästa årsstämma

Saminvests årsstämma 2022 kommer att hållas den 26 april 2022 kl. 09.00 i Tillväxtverkets lokaler på Västgötagatan 5 i Stockholm.

Senaste årsstämma

Saminvests årsstämma 2021 hölls den 29 april 2021. Enligt statens ägarpolicy bör allmänheten bjudas in att närvara på årsstämman i bolag med statligt ägande. På grund av spridningen av Coronaviruset hade dock att allmänheten inte tillträde till Saminvests årsstämma 2021.

Ägaranvisning och bolagsordning

.pdf
.pdf