Vårt bidrag till Agenda 2030

Saminvests bidrag till de globala hållbarhetsmålen utgår ifrån vår investeringsverksamhet, där vi har störst möjlighet att påverka. Läs mer om hur vi beaktar de globala hållbarhetsmålen i vårt arbete nedan.

5.5 Säkerställ fullt deltagande av kvinnor i beslutsfattande

5.5 Säkerställ fullt deltagande av kvinnor i beslutsfattande

I utvärderingen av investeringsförslagen ingår fördelningen kvinnor respektive män i teamet som en viktig parameter. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och mäter utvecklingen halvårsvis. Gällande våra kvarvarande direktinvesteringar verkar vi för en jämn könsfördelning i de enskilda portföljbolagsstyrelserna i samband med nominering av styrelsen.
8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet

8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet

Genom att investera kunskap, tid och kapital i nya riskkapitalfonder och affärsängelprogram som i sin tur investerar i nya expansiva bolag bidrar Saminvest till fler växande bolag och fler arbetstillfällen. Fram till dess att dotterbolagens portföljbolag avyttras, ska Saminvest verka för affärsmässig hantering och ökat värdeskapande. Avyttringarna bör ske till ansvarsfulla motparter.
9.3 Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader

9.3 Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader

Saminvest verkar marknadskompletterande och bidrar till att stimulera utbudet av privat kapital till de delar av kapitalförsörjningskedjan där privat kapital inte finns i tillräcklig omfattning.
12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning

Saminvest arbetar för att integrera hållbart företagande i fonderna. Ett av våra krav på fonderna är att de ska göra en hållbarhetsredovisning varje år och där redogöra för hur risker och möjligheter hanteras ur ett hållbarhetsperspektiv. Gällande de kvarvarande direktinvesteringarna, ställs krav på att portföljbolagen identifierar och hanterar sina viktiga hållbarhetsutmaningar, Saminvest följer upp portföljbolagens hållbarhetsarbete genom dialog med bolagens styrelseordförande.
13 Minska negativ klimatpåverkan

13 Minska negativ klimatpåverkan

Den största insatsen inom miljömässig hållbarhet sker i arbetet med fonder och affärsängelprogram. Saminvest har även genom sin verksamhet en påverkan på miljön. Även om denna är begränsad är det viktigt att arbeta med att minska organisationens direkta klimatavtryck.
16.5 Bekämpa korruption och mutor

16.5 Bekämpa korruption och mutor

Innan vi investerar i en fond görs en omfattande genomlysning/due diligence av fonden med bakgrundskontroller avseende teamets mest seniora medlemmar. Vi analyserar också juridisk struktur och hemvist. Saminvest investerar endast i strukturer med juridisk hemvist i Sverige. Saminvest verkar även för transparent rapportering i de kvarvarande direktinvesteringarna. Varje bolag ska rapportera externt i enlighet med tillämpligt regelverk. Rapportering av verksamheten och måluppfyllelse ska ske minst varje kvartal till Saminvest.
17 Uppmuntra effektiva partnerskap

17 Uppmuntra effektiva partnerskap

Saminvest arbetar för att öka sin kunskap och samarbeta med andra parter genom medlemskap i UNPRI, Invest Europe samt European Investment Fund National Promotional Institution Equity Platform.