Affärsängelprogram

Affärsänglar tillför kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer och bolag och är därför viktiga för det svenska näringslivet. Det är därmed naturligt för Saminvest att stödja Sveriges affärsänglar.

Saminvests affärsängelprogram bidrar till att utveckla marknaden för riskkapital och dess ekosystem. Detta eftersom affärsängelprogrammen förstärker och kompletterar finansieringen till flera hundra bolag i utvecklingsfaser och engagerar hundratals affärsänglar över hela Sverige. Saminvests investeringar i affärsängelprogram sker på affärsmässiga grunder. Saminvest ställer även krav på och följer upp att affärsängelprogrammen aktivt bidrar till ökad jämställdhet och hållbart företagande.

Affärsängelprogrammen är kopplade till några av landets främsta inkubatorer, som sedan lång tid har byggt upp kompetens, nätverk och infrastruktur. Alla dessa inkubatorer ingår i Vinnovas nationella inkubatorprogram och klassificeras som excellenta. De har starka affärsflöden av bolag och goda kontakter med affärsänglar. Saminvest samverkar med Arctic Business i Luleå, GU Ventures i Göteborg, Ideon Innovation i Lund, Minc i Malmö, Sting i Stockholm, SmiLe i Lund och Uppsala Innovation Centre. Tillsammans skapar vi förutsättningar för nya bolag att växa och bli framgångsrika. Huvuddelen av inkubatorerna och vissa affärsänglar ligger i framkant och arbetar aktivt med att stötta och förbättra bland annat jämställdheten i bolagen och hållbart värdeskapande i bolagens affärsmodeller.

Översikt

Ingångsinvesteringar

I första steget investerar Saminvest och affärsänglar i ett ängelinvesteringsbolag, som i sin tur investerar i och bygger en portfölj av uppstartsbolag som genomgår ett inkubatorprogram. Affärsänglarna får därmed, med en relativt liten kapitalinsats, en ökad riskspridning i sina investeringar samt insyn i och kontakter med ett stort antal lovande uppstartsbolag.

Följdinvesteringar

I det andra steget utvärderar affärsänglarna vilka av portföljbolagen i ängelinvesteringsbolaget som de vill fortsätta att investera i och genomför därefter en eller flera följdinvesteringar i dessa bolag. Vissa utvalda affärsänglars investeringar matchas av Saminvest. Detta sker till samma belopp och på samma villkor som för respektive affärsängel. Saminvest utövar ingen ägarmakt i dessa bolag utan den överlåts till den utvalda och medinvesterande affärsängeln.

illustration affärsängelprogram