Niklas Johansson

Niklas Johansson (F.1961)

Fil.kand, MBA, CEFA

Invald 2016

Styrelseordförande, Ledamot i Ersättningsutskottet, Ledamot i Risk- och revisionsutskottet

Övriga uppdrag

AREIM AB (ordförande), Skandia Liv (ledamot), Apotekets Pensionsstiftelse (ledamot), Djurgården Hockey (ledamot)

Tidigare uppdrag

Finansråd och avdelningschef vid Finansdepartementet/Näringsdepartementet, VD Evli Bank Sverige, VD och koncernchef Carnegie Investment Bank, Chef extern förvaltning Skandia Liv

Alexandra Nilsson

Alexandra Nilsson (F.1973)

Jur.kand, CEFA

Invald 2016

Styrelseledamot, Ledamot i Investeringsutskottet

Övriga uppdrag

Projektledare, Chalmers Ventures AB

Tidigare uppdrag

Chef för affärsområdet Fondinvesteringar, Sjätte AP-fonden, Chefsjurist, Sjätte AP-fonden, Sakkunnig Fondinvesteringar, Tillväxtverket

Anders Wiger

Anders Wiger (F.1951)

Civilekonom

Invald 2017

Styrelseledamot, Ordförande i Risk- och revisionsutskottet

Övriga uppdrag

Norcoat Nord AB (ordförande), S2 Separation Solutions AB (ordförande), MJ2 Dfend AB (ordförande), OJW Sverige AB (ledamot), EW Development AB (ledamot)

Tidigare uppdrag

Ernst and Young AB (vice vd, COO mm), Statliga och börsnoterade bolag samt andra bolag (vald revisor), Transparency International Sverige (styrelseledamot och näringslivsansvarig), Institutet Mot Mutor (ledamot etiknämnden)

Björn Fröling

Björn Fröling (F.1957)

Civilekonom HHS, Reservofficersutbildning (armén)

Invald 2017

Styrelseledamot, Ordförande i Investeringsutskottet

Övriga uppdrag

Neqst Partner AB (ordförande), RP Ventures AB (ordförande), E. Öhman J:or AB och koncernbolag(vice ordförande), Braganza AB (ledamot), Arvid Nordquist HAB (ledamot), K. Hartwall Invest Ab Oy (ledamot), Holmen Fondsforvaltning AS (ledamot), Allba Holding AB (ledamot), STJ Advisors LLP, senior advisor

Tidigare uppdrag

Managing Director Lazard, VD och delägare Brummer & Partners AB, Chef corporate finance Alfred Berg, Assistant director Morgan Grenfell

Eva Färnstrand

Eva Färnstrand (F.1951)

Civ ing KTH

Invald 2016

Styrelseledamot, Ordförande i Ersättningsutskottet, Ledamot i Investeringsutskottet

Övriga uppdrag

Infranord AB (ordförande), Sveaskog AB (ordförande), Organofuel Sweden AB (ordförande), Ledamot i IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Tidigare uppdrag

Indutrade, Profilgruppen (ordförande), Domsjö Fabriker m.fl. Brukschef Södra Cell, VD Tidningstryckarna, affärsområdeschef SCA Graphic Paper

Patric Eriksson

Patric Eriksson (F.1967)

Teknologie Doktor

Invald 2016

Styrelseledamot, Ledamot i Investeringsutskottet

Övriga uppdrag

Gothia Innovation AB och Gothia Science Park (VD), Skaraborg Invest AB (v ordförande), Länsförsäkringar Skaraborg AB (ledamot), Nya Wermlandstidningen AB (ledamot), Kreativa Hus Skövde AB (ledamot), Visiting Professsor Innovation, Falmouth University, UK

Tidigare uppdrag

Universitetslektor, Forskningschef Prosolvia Systems, Vice Rektor Högskolan i Skövde, Entreprenör inom Robotik och Virtual Manufacturing

Ulrika Nordström

Ulrika Nordström (F.1982)

Civilekonom HHS Stockholm

Invald 2018

Styrelseledamot, Ledamot Ersättningsutskottet, Ledamot Risk- och revisionsutskottet

Övriga uppdrag

SJ AB (ledamot), Bolagsförvaltare Näringsdepartementet

Tidigare uppdrag

Konsult Boston Consulting Group, Investment manager Regeringskansliet

Verkställande direktör

Peder Hasslev

Peder Hasslev (F.1963)

Fil.kand. företagsekonomi, Fil.kand. statskunskap, Stockholms Universitet

VD sedan 2017

Övriga uppdrag

Fouriertransform (ordförande), Inlandsinnovation (ordförande), PFA Holding A/S (ledamot)

Tidigare uppdrag

Kapitalförvaltningschef och vVD AMF, dessförinnan bland annat aktiechef på AMF, aktiechef SEB Investment management, branschansvarig aktieanalytiker Deutsche bank och S.G.Warburg

Nominering av styrelse

Kodens regler om nominering av styrelseledamöter är ersatta av en strukturerad styrelsenomineringsprocess inom Regeringskansliet vilken koordineras av Näringsdepartementet. Kompetensbehovet analyseras utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar respektive styrelsens sammansättning och genomförda styrelseutvärderingar. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. Styrelseledamöter väljs av årsstämman och mandattiden är ett år. Av statens ägarpolicy följer att mångfaldsaspekter, såsom etnisk och kulturell bakgrund, ska vägas in vid styrelsesammansättning. För mer information om styrelsenomineringsprocessen, inklusive de mångfalds- och jämställdhetsprinciper som tillämpas i fråga om styrelsesammansättning i bolag med statligt ägande, se Statens ägarpolicy 2017.

Utvärdering av styrelse

Styrelsen gör en gång om året en utvärdering av sitt arbete och formerna för styrelsearbetets genomförande. Under 2017 har styrelseutvärderingen genomförts med bistånd av extern konsult. Utvärderingen gjordes i form av en enkätundersökning med styrelseledamöterna. Resultatet av utvärderingen har diskuterats i styrelsen och Regeringskansliet har informerats om utvärderingens resultat.